-->
 • 09119047411 : تلفن

چک کردن اتصال به اینترنت در سی شارپ . 


چک کردن اتصال به اینتر نت در سی شارپ .

شما میتوانید با فراخوانی تابع زیر در برنامتو ن وضعیت اتصال به اینتر نت را چک کنید .

        public bool CheckForInternetConnection()
    {
      try
      {
        using (var client = new WebClient())
        using (var stream = client.OpenRead("http://www.google.com"))
        {
          return true;
        }
      }
      catch
      {
        return false;
      }
    }        

تغییر استایل

انتخاب رنگ رنگ نوار بالا سبک چیدمان الگوهایی برای نسخه قالب بندی شده