-->
 • 09119047411 : تلفن

طریقه ارسال ایمیل در سی شارپ


        SmtpClient client=new SmtpClient();

//client.Credentials=new NetworkCredential("username", "password");

MailMessage mailMessage = new MailMessage();
mailMessage.From = "someone@somewhere.com";
mailMessage.To.Add("someone.else@somewhere-else.com");
mailMessage.Subject = "Hello There";
mailMessage.Body = "Hello my friend!";
Finally send it:

client.Send(mailMessage);        

تغییر استایل

انتخاب رنگ رنگ نوار بالا سبک چیدمان الگوهایی برای نسخه قالب بندی شده